Katri Jouhki

1 DAN Taido Ryu JuJutsu

1 DAN ISBA Iaijutsu

Handy Nr.: 0176 / 22228828

E-Mail.:       info@keiko-no-do.de

Thomas Jouhki

3 DAN Taido Ryu JuJutsu

1 DAN ISBA Nihon Jûjutsu

Handy Nr.: 0152 / 08211056

E-Mail         info@keiko-no-do.de

Michael Müller

1 DAN Taido Ryu JuJutsu

 

Handy Nr.: 0173 / 7630587

E-Mail.:       info@keiko-no-do.de